مشاوره مالیاتی

ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها، مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده VAT

اظهارنامه های مالیاتی

تهیه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی (اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده VAT)

لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی

تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی به منظور احقاق حقوق مالیاتی شرکتها و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر ارکان عالی دولتی رسیدگی کننده،

مشاوره مالی تخصصی

ارائه مشاوره مالی تخصصی در رابطه با طراحی یا بهینه سازی سیستمهای مالی و تهیه و تدوین کنترلهای داخلی و همچنین آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی مورد نیاز شرکتها.
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab